Algebra and Logic, Theory and Applications

International Conference


Conference Program

PROGRAM COMMITTEE of the conference (currently):

S.I. Adyan, M.M. Arslanov, V.V. Bludov, N.S. Chernikov, S.B.
Cooper, Yu.L. Ershov, S.S. Goncharov (Chair), W. Guo, C.K. Gupta,
K. Harada, L.S. Kazarin, A.S. Kondratiev, Yu.D. Korolkov, M.
Kracht, M. Kuzucuoglu, V.N. Latyshev, I.A. Lavrov, S. Lempp, V.M.
Levchuk, A.A. Makhnev, V.D. Mazurov, A.V. Mikhalev, M.R.R.
Moghadam, A.Yu. Olshanskii, N.A. Peryazev, N.D. Podufalov, V.A.
Romankov, V.V. Rybakov, R. Schmidt, L.A. Shemetkov, I.P.
Shestakov, V.P. Shunkov, V.I. Suszczanski, C.Tamburini,
J.S.Wilson.

The intention to participate with plenary talk is expressed by S.
I. Adyan, M.M. Arslanov, C. K. Gupta, K. Harada, A.S. Kondratiev,
V.M. Levchuk, V.D. Mazurov, A. Yu. Olshanskiy, V.A. Romankov, V.V.
Rybakov, M.A. Vsemirnov.